Home > Voor jou > Werknemers > Abonnementsvoorwaarden Sport van de zaak

Abonnementsvoorwaarden Sport van de zaak

Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen die worden aangegaan op de Sport van de zaak van Sportbedrijf Arnhem BV. Met de aanschaf van een abonnement zoals bedoeld in deze voorwaarden, gaat de abonnementhouder akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1: Begripsomschrijving

1.1. Onder ‘Abonnement’ wordt verstaan: Het abonnement dat de abonnementhouder met de abonnement verstrekker aangaat op de Sport van de zaak;

1.2. Onder ‘Abonnementhouder’ wordt verstaan: De werknemer die in dienst is bij een aan de Sport van de zaak deelnemende organisatie en met de abonnement verstrekker een abonnement heeft afgesloten op de Sport van de zaak;

1.3. Onder ‘Kaart’ wordt verstaan: De sportvandezaakkaart die de abonnementhouder na het aangaan van een abonnement van de abonnement verstrekker ontvangt en die als toegangsbewijs dient bij de sportaanbieder;

1.4. Onder ‘Abonnement verstrekker’ wordt verstaan: Sportbedrijf Arnhem BV;

1.5. Onder ‘Sportaanbieder’ wordt verstaan: De rechtspersoon die op basis van een overeenkomst met de abonnement verstrekker, aan de abonnementhouder de mogelijkheid biedt tot sportbeoefening in zijn accommodatie;

Artikel 2: Duur en opzegging

2.1. Het Abonnement wordt aangegaan voor een periode van drie maanden. Na deze periode wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Bij beëindiging van het dienstverband van de Abonnementhouder dient de Abonnementhouder zelf het Abonnement stop te zetten, dit gebeurt niet automatisch.

2.2. Opzegging van het Abonnement na de eerste periode van drie maanden gebeurt digitaal door het invullen en verzenden van het daartoe bestemde opzegformulier. Hierbij moet een opzegtermijn van minimaal één maand in acht worden genomen.

2.3. Indien het product ‘Sport van de zaak’ niet meer in de huidige vorm kan worden aangeboden, heeft de Abonnement verstrekker het recht het Abonnement eenzijdig te beëindigen. Deze beëindiging gebeurt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voordat het product wordt stopgezet.

Artikel 3: Inhoud abonnement

3.1. Het Abonnement geeft de Abonnementhouder op vertoon van een geldige Kaart, kosteloos en onbeperkt toegang tot de sportaccommodatie van de Sportaanbieder, om de daar aangeboden sportactiviteiten uit te oefenen. Dit gedurende de reguliere openingstijden die de Sportaanbieder hanteert.

3.2. De Sportaanbieder kan maatregelen treffen om de deelname aan bepaalde sportactiviteiten waarbij dat noodzakelijk is, op een bepaalde dag of op een bepaald tijdstip te reguleren. Dit mag geen algemeen beperkend effect hebben.

3.3. Het aanbod van sportactiviteiten kan gedurende de looptijd van het Abonnement wijzigen. De Abonnementhouder heeft geen recht op restitutie en/of korting indien bepaalde sportactiviteiten niet langer worden aangeboden.

3.4. Op verzoek van de Abonnement verstrekker bevestigt de deelnemende organisatie dat de Abonnementhouder werkzaam is bij de deelnemende organisatie. Wanneer blijkt dat Abonnementhouder niet meer werkzaam is bij de deelnemende organisatie, beëindigt Abonnement verstrekker het Abonnement op de eerste dag van de volgende maand.

Artikel 4: Abonnementskosten en betaling

4.1 De kosten van het Abonnement worden maandelijks door middel van automatische incasso van de rekening van de Abonnementhouder afgeschreven. De Abonnementhouder geeft hier bij het aangaan van het Abonnement toestemming voor.

4.2 De kosten van het Abonnement kunnen jaarlijks worden verhoogd, overeenkomstig de stijging die de consumentenprijsindex (CPI) met zich mee brengt.

Artikel 5: Kaart

5.1 Bij het aangaan van het Abonnement ontvangt de Abonnementhouder een Kaart. De Kaart dient als toegangsbewijs en moet bij ieder bezoek aan de Sportaanbieder getoond worden ter registratie. Indien blijkt dat verschuldigde Abonnementskosten niet zijn betaald, wordt de Kaart geblokkeerd en heeft de Sportaanbieder het recht de Abonnementhouder de toegang tot de sportactiviteiten te ontzeggen. De Kaart wordt als ‘ongeldig’ aangemerkt en blijft geblokkeerd, totdat alle verschuldigde abonnementskosten aan Abonnement verstrekker zijn betaald.

5.2 De Kaart is persoonlijk, niet overdraagbaar en blijft eigendom van de Abonnement verstrekker. Verlies van de Kaart moet direct worden gemeld bij de Abonnement verstrekker via de site www.sportvandezaak.nl, zodat de Kaart kan worden geblokkeerd. Bij verlies en/of beschadiging van de Kaart waardoor deze onbruikbaar is, worden de kosten voor vervanging van de Kaart bij de Abonnementhouder in rekening gebracht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. De Abonnement verstrekker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de activiteiten die plaatsvinden in de accommodatie van de sportaanbieder en/of de wijze waarop de sportactiviteiten door de Sportaanbieder worden aangeboden.

Artikel 7: (Huis)Regels

7.1. Het staat de Sportaanbieder vrij aanvullende (huis)regels te hanteren in zijn (sport)accommodatie en/of nadere regels te stellen voor het beoefenen van de daar aangeboden (sport)activiteiten. De Abonnementhouder dient zich te houden aan de geldende regels.

Versie juli 2018
SPORT VERSTERKT DE STAD!