Home > Voor jou > Studenten > Abonnementsvoorwaarden Studentensportkaart

Abonnementsvoorwaarden Studentensportkaart

Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen die worden aangegaan op de Studentensportkaart van Sportbedrijf Arnhem BV. Met de aanschaf van een abonnement zoals bedoeld in deze voorwaarden, gaat de abonnementhouder akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1: Begripsomschrijving

1.1. Onder ‘Abonnement’ wordt verstaan: Het Abonnement dat de Abonnementhouder met de Abonnementverstrekker aangaat op de studentensportkaart;

1.2. Onder ‘Abonnementhouder’ wordt verstaan: De student die staat ingeschreven bij een aan de studentensportkaart deelnemende opleiding en met de Abonnementverstrekker een Abonnement heeft afgesloten op de studentensportkaart;

1.3. Onder ‘Kaart’ wordt verstaan: De studentensportkaart die de Abonnementhouder na het aangaan van een abonnement van de Abonnementverstrekker ontvangt en die als toegangsbewijs dient bij de Sportaanbieder;

1.4. Onder ‘Abonnementverstrekker’ wordt verstaan: Sportbedrijf Arnhem BV;

1.5. Onder ‘Sportaanbieder’ wordt verstaan: De rechtspersoon die op basis van een overeenkomst met de Abonnementvertrekker, aan de Abonnementhouder de mogelijkheid biedt tot sportbeoefening in zijn accommodatie;

Artikel 2: Duur en opzegging

2.1. Het Abonnement wordt aangegaan voor een periode van drie maanden. Na deze periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Bij (voortijdige) beëindiging van de studie van de Abonnementhouder dient de Abonnementhouder zelf het Abonnement stop te zetten, dit gebeurt niet automatisch.

2.2. Opzegging van het abonnement na de eerste periode van drie maanden gebeurt digitaal door het invullen en verzenden van het daartoe bestemde opzegformulier. Hierbij moet een opzegtermijn van minimaal één maand in acht worden genomen.

2.3. Indien het product ‘Studentensportkaart’ niet meer in de huidige vorm kan worden aangeboden, heeft de Abonnementverstrekker het recht het Abonnement eenzijdig te beëindigen. Deze beëindiging gebeurt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voordat het product wordt stopgezet.

Artikel 3: Inhoud abonnement

3.1. Het Abonnement geeft de Abonnementhouder op vertoon van een geldige Kaart, kosteloos en onbeperkt toegang tot de sportaccommodatie van de Sportaanbieder, om de daar aangeboden sportactiviteiten uit te oefenen. Dit gedurende de reguliere openingstijden die de Sportaanbieder hanteert.

3.2. De Sportaanbieder kan maatregelen treffen om de deelname aan bepaalde sportactiviteiten waarbij dat noodzakelijk is, op een bepaalde dag of op een bepaald tijdstip te reguleren. Dit mag geen algemeen beperkend effect hebben.

3.3. Het aanbod van sportactiviteiten kan gedurende de looptijd van het Abonnement wijzigen. De Abonnementhouder heeft geen recht op restitutie en/of korting indien bepaalde sportactiviteiten niet langer worden aangeboden.

3.4. Op verzoek van de Abonnement verstrekker bevestigt de deelnemende opleiding dat de Abonnementhouder staat ingeschreven bij de deelnemende opleiding. Wanneer blijkt dat Abonnementhouder niet staat ingeschreven bij de deelnemende organisatie, beëindigt Abonnementverstrekker het Abonnement op de eerste dag van de volgende maand.

Artikel 4: Abonnementskosten en betaling

4.1 De kosten van het Abonnement worden maandelijks door middel van automatische incasso van de rekening van de Abonnementhouder afgeschreven. De Abonnementhouder geeft hier bij het aangaan van het Abonnement toestemming voor.

4.2 De kosten van het Abonnement kunnen jaarlijks worden verhoogd, overeenkomstig de stijging die de consumentenprijsindex (CPI) met zich mee brengt.

Artikel 5: Kaart

5.1 Bij het aangaan van het Abonnement ontvangt de Abonnementhouder een Kaart. De Kaart dient als toegangsbewijs en moet bij ieder bezoek aan de Sportaanbieder getoond en geregistreerd worden. Indien blijkt dat verschuldigde abonnementskosten niet zijn betaald, wordt de Kaart geblokkeerd en heeft de sportaanbieder het recht de Abonnementhouder de toegang tot de (sport)activiteiten te ontzeggen. De Kaart wordt als ‘ongeldig’ aangemerkt en blijft geblokkeerd, totdat alle verschuldigde abonnementskosten aan Abonnementverstrekker zijn betaald.

5.2 De Kaart is persoonlijk, niet overdraagbaar en blijft eigendom van de Abonnementverstrekker. Verlies van de Kaart moet direct worden gemeld bij de Abonnementverstrekker via de site www.studentensportkaart.nl, zodat de Kaart kan worden geblokkeerd. Bij verlies en/of beschadiging van de Kaart waardoor deze onbruikbaar is, worden de kosten voor vervanging van de Kaart bij de Aabonnementhouder in rekening gebracht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. De Abonnementverstrekker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de activiteiten die plaatsvinden in de accommodatie van de Sportaanbieder en/of de wijze waarop de (sport)activiteiten door de Sportaanbieder worden aangeboden.

Artikel 7: (Huis)Regels

7.1. Het staat de Sportaanbieder vrij aanvullende (huis)regels te hanteren in zijn (sport)accommodatie en/of nadere regels te stellen voor het beoefenen van de daar aangeboden (sport)activiteiten. De Abonnementhouder dient zich te houden aan de geldende regels.

Versie maart 2018
SPORT VERSTERKT DE STAD!

Deze website maakt gebruik van cookies

Sport in Arnhem maakt gebruik van cookies om jouw websitebezoek makkelijk en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren en toestemming altijd wijzigen.

Lees meer over: onze cookieverklaring en onze privacyverklaring.

Privacyverklaring