1. Home
  2. Sport & bewegen
  3. Studentensportkaart
  4. Voorwaarden Studentensport

Voorwaarden Studentensport

Translate this page

Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen die worden aangegaan op de Studentensportkaart van Sportbedrijf Arnhem BV. Met de aanschaf van een abonnement zoals bedoeld in deze voorwaarden, gaat de abonnementhouder akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1: Begripsomschrijving

1.1. Onder ‘Abonnement’ wordt verstaan: Het Abonnement dat de Abonnementhouder met de Abonnementverstrekker aangaat op de studentensportkaart;

1.2. Onder ‘Abonnementhouder’ wordt verstaan: De student die staat ingeschreven bij een aan de studentensportkaart deelnemende opleiding en met de Abonnementverstrekker een Abonnement heeft afgesloten op de studentensportkaart;

1.3. Onder ‘Kaart’ wordt verstaan: De studentensportkaart die de Abonnementhouder na het aangaan van een abonnement van de Abonnementverstrekker ontvangt en die als toegangsbewijs dient bij de Sportaanbieder;

1.4. Onder ‘Abonnementverstrekker’ wordt verstaan: Sportbedrijf Arnhem BV;

1.5. Onder ‘Sportaanbieder’ wordt verstaan: De rechtspersoon die op basis van een overeenkomst met de Abonnementvertrekker, aan de Abonnementhouder de mogelijkheid biedt tot sportbeoefening in zijn accommodatie;

Artikel 2: Duur en opzegging

2.1. Het Abonnement wordt aangegaan voor een periode van drie maanden. Na deze periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.  Bij (voortijdige) beëindiging van de studie van de Abonnementhouder dient de Abonnementhouder zelf het Abonnement stop te zetten, dit gebeurt niet automatisch.

2.2. Bij beëindiging van het Abonnement dient de Abonnementhouder zelf het Abonnement stop te zetten, dit gebeurt niet automatisch.

2.3. Het Abonnement kan na de eerste periode van drie maanden worden opgezegd. Een abonnement eindigt altijd op de laatste dag van de volgende kalendermaand.

2.4. Opzegging van het Abonnement na de eerste periode van drie maanden gebeurt digitaal door het invullen en verzenden van het daartoe bestemde opzegformulier.

2.5. Per Student kan één Abonnement worden aangevraagd. Het is dus niet mogelijk om meerdere Abonnementen te bezitten.

2.6. Indien het product ‘Studentensportkaart’ niet meer in de huidige vorm kan worden aangeboden, heeft de Abonnementverstrekker het recht het Abonnement eenzijdig te beëindigen. Deze beëindiging gebeurt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voordat het product wordt stopgezet.

Artikel 3: Inhoud abonnement

3.1. Het Abonnement geeft de Abonnementhouder op vertoon van een geldige Kaart, kosteloos en onbeperkt toegang tot de sportaccommodatie van de Sportaanbieder, om de daar aangeboden sportactiviteiten uit te oefenen. Dit gedurende de reguliere openingstijden die de Sportaanbieder hanteert.

3.2. De Sportaanbieder kan maatregelen treffen om de deelname aan bepaalde sportactiviteiten waarbij dat noodzakelijk is, op een bepaalde dag of op een bepaald tijdstip te reguleren. Dit mag geen algemeen beperkend effect hebben

3.3. Een Abonnementhouder mag onbeperkt gebruik maken van activiteiten bij alle Sportaanbieders.

3.4. Voor bepaalde diensten- of activiteiten waarvoor extra kosten gehanteerd worden voor leden van een Sportaanbieders kunnen ook extra kosten gelden voor Studentensportkaart leden (denk aan fysiotherapie, afvalprogramma’s, voedingsadvies of de eGym cirkel).

3.5. Wanneer een Sportactiviteit beoefend wordt door twee- of meer personen dan geeft de Studentensportkaart alléén kosteloos toegang voor de Studentensportkaart abonnee. Voorbeeld: bij het huren van een squashbaan dient de medespeler die géén Studentensportkaart heeft te betalen voor zijn of haar aandeel van de huur- of entreekosten. Bij squash betreft dit de helft van de baanhuur.

3.6. Per dag mag maximaal 1 keer bij eenzelfde Sportaanbieder worden ingecheckt. Indien een Sportaanbieder meerdere vestigingen heeft, is niet de locatie bepalend maar het bedrijf.

3.7. Het kan zijn dat een Sportaanbieder beperkende regels heeft ten aanzien van Sportactiviteiten- óf dat een Sportaanbieder extra kosten hanteert voor specifiek aanvullende diensten. Bekijk daarvoor de informatiepagina van de individuele Sportaanbieder op Studentensportkaart.nl/locaties.

3.8. Het aanbod van Sportaanbieders en sportactiviteiten kan gedurende de looptijd van het Abonnement wijzigen. Dit geldt ook voor de beschikbare tijden en aantal activiteiten voor Abonnementshouders. De Abonnementhouder heeft geen recht op restitutie en/of korting indien bepaalde sportactiviteiten niet langer worden aangeboden.

3.9. Op verzoek van de Abonnementverstrekker bevestigt de deelnemende opleiding dat de Abonnementhouder staat ingeschreven bij de deelnemende opleiding. Wanneer blijkt dat Abonnementhouder niet staat ingeschreven bij de deelnemende organisatie, beëindigt  Abonnementverstrekker het Abonnement op de eerste dag van de volgende maand.

3.10. Abonnementverstrekker is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Abonnementverstrekker de Abonnementhouder tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan de Abonnementhouder een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft  Abonnementhouder de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 4: Abonnementskosten en betaling

4.1. De kosten van het Abonnement worden maandelijks door middel van automatische incasso van de rekening van de Abonnementhouder afgeschreven. De Abonnementhouder geeft hier bij het aangaan van het Abonnement toestemming voor.

4.2. De kosten van het Abonnement kunnen jaarlijks worden verhoogd, overeenkomstig de stijging die de consumentenprijsindex (CPI) met zich mee brengt. Eventuele prijsverhogingen worden minimaal 1 maand voor ingang wijziging gecommuniceerd. Sportbedrijf Arnhem BV is gerechtigd een eventuele prijsverhoging automatisch te incasseren van de Abonnementhouder. 

Artikel 5: Kaart

5.1. Bij het aangaan van het Abonnement ontvangt de Abonnementhouder een Kaart. De Kaart dient als toegangsbewijs en moet bij ieder bezoek aan de Sportaanbieder getoond en geregistreerd worden. Indien blijkt dat verschuldigde abonnementskosten niet zijn betaald, wordt de Kaart geblokkeerd en heeft de sportaanbieder het recht de Abonnementhouder de toegang tot de (sport)activiteiten te ontzeggen. De Kaart wordt als ‘ongeldig’ aangemerkt en blijft geblokkeerd, totdat alle verschuldigde abonnementskosten aan Abonnementverstrekker zijn betaald.

5.1. De Kaart is persoonlijk, niet overdraagbaar en blijft eigendom van de Abonnementverstrekker. De Abonnementhouder moet zich daarom altijd bij de Sportaanbieder kunnen legitimeren. De Sportaanbieder kan verifiëren of de Studentensportkaart wordt gebruikt door een daartoe gerechtigd persoon. De Studentensportkaart blijft eigendom van de Abonnementverstrekker. Verlies van de Kaart moet direct worden gemeld bij de Abonnementverstrekker via de site www.studentensportkaart.nl, zodat de Kaart kan worden geblokkeerd. Bij verlies en/of beschadiging van de Kaart waardoor deze onbruikbaar is, worden de kosten voor vervanging van de Kaart bij de Abonnementhouder in rekening gebracht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. De Abonnementverstrekker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de activiteiten die plaatsvinden in de accommodatie van de Sportaanbieder en/of de wijze waarop de (sport)activiteiten door de Sportaanbieder worden aangeboden.

Artikel 7: (Huis)Regels

7.1. Het staat de Sportaanbieder vrij aanvullende (huis)regels te hanteren in zijn (sport)accommodatie en/of nadere regels te stellen voor het beoefenen van de daar aangeboden (sport)activiteiten. De Abonnementhouder dient zich te houden aan de geldende regels.

Artikel 8: Misbruik of Fraude

8.1.  Indien Sportbedrijf Arnhem BV vermoedt dat er met de kaart wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen, dan zal de betreffende kaart en het bijhorende Account worden geblokkeerd.

8.2. Sportbedrijf Arnhem BV kan de kosten die ontstaan door frauduleus of oneigenlijk gebruiken verhalen op de Abonnementhouder. 

Abonnementsvoorwaarden Studentensportkaart versie maart 2020

Deze website maakt gebruik van cookies

Sport in Arnhem maakt gebruik van cookies om jouw websitebezoek makkelijk en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Je kunt je voorkeuren en toestemming altijd wijzigen. Bekijk onze cookieverklaring